Sık Kullanılanlara Ekle
Anasayfam YapGet the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
/
/
/
/
/


İŞ KAZASINDA YAPILMASI GEREKENLER PDF Yazdır E-posta
Yazar 999 HASAN OKHAN OKUMUŞ   
Salı, 30 Kasım 2010 16:24

 

1-       Kazasının Bildirimi Ve Bildirim Süreleri ait yazı 

2-       İş kazalarında  yapılması gereken idari işlemler yazısı

3-       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğüne yazı

4-       Sigorta / Sigorta il müdürlüğüne iş kazası bildirim dilekçesi

5-       İş kazası tutanağı    

6-       Adet İş Kazası Bildirim Formu

 

1-  İş Kazasının Bildirimi Ve Bildirim Süreleri:         

          a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a  bendine göre hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan (işçilerin) sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, işyerinin tescilli bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumunun (SSK) müdürlüğüne en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde,  

          b) Ülkemiz ile Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerin götürdükleri Türk işçilerinin yurt dışında iş kazası geçirmeleri halinde, işvereni tarafından kazanın olduğu ülkelerdeki yerel kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma ise en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde,  

          c) 5510 sayılı Kanunun (b) bendi kapsamında, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan sigortalıların (Eski Bağ-Kur’lular) iş kazası geçirmeleri halinde, bir ayı geçmemek şartıyla kendisi tarafından geçirdiği iş kazasına ilişkin rahatsızlığının bildirimine engel olmadığı günden sonraki üç iş günü içinde,  

          Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin ekinde bulunan  (Ek-7) İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu ile Internet ortamında Kuruma bildirmek veya doğrudan ya da iadeli taahhütlü  posta yoluyla  göndermek zorundadır. ( 5510/13 ve SSİY 38. Md.) 

          d) Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında ayrıca, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işverenler, işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile işyerinin tescilli bulunduğu  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. (4857/77. Md.)

          İş kazasını iki iş günü içinde ilgili ÇSGB bölge müdürlüğüne bildirmeyen işveren, 904,00 Tl  para cezası ödemek zorunda kalacaktır.  (4857/105 Md.)

 

2- İŞ KAZALARINDA YAPILMASI GEREKEN İDARİ İŞLEMLER

 

  1. İş kazasına uğrayan personel derhal gerekli sağlık yardımları yapılır.
  2. İşyeri kaza raporu düzenlenir. Şahitlerin ifadesi alınır.
  3. Kaza jandarma veya polise derhal bildirilir.
  4. Kaza ilgili Sigorta İl / sigorta Müdürlüğüne vizite kâğıdı ile en geç kazadan sonraki üç gün içinde bildirilir.
  5. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğüne bildirim formu ile en geç iki iş günü içinde haber verilir.
  6. Kaza ile ilgili bir dosya hazırlanır. Evraklar burada muhafaza edilir.

                 

            Dosyada ayrıca;

İşçinin sigortalı işe giriş bildirgesi

İşe giriş sağlık raporu

Kaza tarihinden önceki dört aya ait ücret hesap pusulalarının sureti

İşçi çizelgesi

Eğitim belgesi ile diğer sertifikalar ve kişisel koruyucuları teslim belgeleri yer alır.

 

 

 

 

 

 

 

3- ÇSGB BİLDİRİM DİLEKÇE

 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                           ŞEHİR

 

 Konu   : İş Kazası Bildirimi Hakkında

Sayı    :

 

 

…………………………….. adresinde  faaliyet gösteren,  Müdürlüğünüzde ……………………… sayılı dosyada işlem gören ……………………………… Unvanlı işyerimizde ……./…./……  tarihinde meydana gelen iş kazısına ilişkin "İşyeri Kazası Bildirim Formu" düzenlenerek ilişikte sunulmuştur.

 Bilgilerinize arz ederiz.

 

 

İşveren veya Vekilinin

 

Adı ve Soyadı

 

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ekler : …..  Adet İş Kazası Bildirim Formu

          ( İş kazası ve meslek hastalığı bildirim formu ek–7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************************************************** 

 4- Ş KAZASI BİLDİRİMİ

 

                                                            T.C.

                              ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

                              SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

                                 SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                             ……………….SİGORTA / SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                              ……………………

  

            İşyerimiz………………………………………………………………………adresinde

Kurulu olup müdürlüğünüzde,………………………………………….işyeri sicil numarası ile

tescillidir. İşyerimizde, …/…./…….. tarihinde saat ………... sıralarında bir iş kazası olmuş ve

…….…………………….. sicil numaralı işçimiz…….…………………………vefat etmiştir / yaralanmıştır.

            Sigortalımızın tedavi işlemleri ……………………………………………hastanesinde

yapılmıştır / yapılmaktadır. Olayla ilgili düzenlenen iş kazası tutanağı ve kazalı işçiye ait vizite kağıdı ektedir.

            Gereğini arz ederiz.

  

                                                                                              İşveren / İşveren Vekili

                                                                                              İmza Tarih Kaşe

 

 İşyeri Adresi          :  ……………………………..

                                  ……………………………..

Telefonu                :   ……………………………..

 

 

 

 

 

Ekler                     :  Kaza tutanağı                       

                              Vizite kağıdı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ********************************************************************************************************* 

5- İŞ KAZASI TUTANAĞI

                                  

                                                                     İŞ KAZASI TUTANAĞI

 

 

  

KAZA GEÇİREN İŞÇİNİN

 

ADI SOYADI                                    :

SİGORTA SİCİL NO                        :

 BABA ADI                                        :

 DOĞUM YERİ                                 :

 GÖREVİ                                          :

 İŞE BAŞLAMA TARİHİ                   :

 KAZA TARİH VE SAATİ                 :

 KAZA TARİHİNDEKİ İŞÇİ SAYISI  :

 KAZA GÜNÜ İŞBAŞI SAATİ          :

 ADRESİ                     .                    :

 TELEFONU                                    :

 UZUV KAYBI                                 :  Vardır / Yoktur

 KAZANIN NASIL OLDUĞU            : (Kazanın nerede, ne zaman ve nasıl meydana geldiği açıklanacaktır. )                                   

 ……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………..

                      Müdür/Ustabaşı                   Kazalı                    Tanık                 Tanık

 

 adı soyadı     :

 

Görevi           :

 Adresi           :

Telefonu       :

İmza             :

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom
© Bu Site Muhasebe Türk Güvencesi İle Telif Haklarına Sahiptir
Web Tasarım: VKC